Ms. Shorouk Sheika

Ms. Shorouk Sheika joined universal school in 2021 as a teachers assistant.